Barion Pixel

Používaním našej webovej stránky súhlasíte s používaním súborov cookie podľa pravidiel používania súborov cookie.

Súhlasím
Menu

Všeobecné obchodné podmienky

Bonluo.sk

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky, spoločnosti DBB Global Win Kft., so sídlom: 1102 Budapest, Kőrösi Csoma stny.12, I/3 , Hungary, miestom na vrátenie tovaru:  Bonluo.sk - GLS, Budča 1039, 962 33 Budča, zapísanom na Obchodnom registeri v Budapesti, IČO: 01-09-417-042, EU IČO:HU-32303120., IBAN: HU49117631032273288600000000..SWIFT code (BIC): OTPVHUHB., telefónne číslo: +421 2 330 706 84, emailová adresa: info@bonluo.sk, www.bonluo.sk (ďalej len “predávajúci”)

Tieto  obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej ako: “kupujúci”),  prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupného na internetovej adrese: www.bonluo.sk (ďalej ako: internetový obchod”).

Tieto všeobecné obchodné podmienky vstupujú do platnosti schválením objednávky zaznamenanej elektronicky na webovej stránke; takouto objednávkou kupujúci zároveň vyhlasuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP), ktoré tvoria súčasť zmluvy medzi ním a predávajúcim, prečítal, akceptoval a uznáva ako záväzné. Súčasťou vystavených faktúr, je sprostredkovateľská služba. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť Všeobecné obchodné podmienky, ktorých aktuálne pravidlá nájde kupujúci na webovej stránke. Upravené polovice zmluvy sa vzťahujú len na objednávky zadané po zmene.

Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odchylne dojednanie v kúpnej zmluve má prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

 

1. PRÁVNY ZÁKLAD O ČINNOSTI

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim vyslovene neupravené týmito všeobecnými Obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami ● zákona č. 40/1964 Zb., občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov ● zákona č. 22/2004 Z.z., o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.bvc z., o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., v znení neskorších predpisov ● zákona č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, v znení neskorších predpisov ● zákona č. 102/2014 Z.z,. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov ● zákona č. 391/2015 Z.z., o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

 

2. Objednávka a VZNIK KÚPNEJ ZMLUVY

2.1. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady  na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

2.2. Kupujúci vykonáva objednávku tovaru týmito spôsobmi:

- prosterdnictvom svojho zákaznickeho účtu, ak vykonal predchádzajúcu registráciu v internetovom obchode,

- vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.

2.3. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar (počet kusov farbu, a veľkosť), ktorý umiestní do nákupného košíka, a taktiež spôsob platby a doručenia. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a upraviť údaje, ktoré do objednávky vložil.  Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo “ Potvrdiť objednávku “, a tým aj  a elektronickým potvrdením predávajúceho do 24 hodín dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.

Pred stlačením tlačidla „Potvrdiť objednávku“ má Zákazník možnosť skontrolovať objednávku a upraviť údaje adresy. Zákazník kliknutím na tlačidlo "Potvrdiť objednávku" súhlasí s obchodnými podmienkami obsiahnutými v týchto obchodných podmienkach, o čom dostane písomné, e-mailové potvrdenie. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednavkovom formulári. Predávajúci spätnou väzbou potvrdzuje uzavretie zmluvy, ale táto spätná väzba slúži aj na prípadné odmietnutie emailom, alebo telefonicky.  

Zákazník dostane faktúru vo vytlačenej forme, pribalenu ku svojej objednávke, až pri dodaní svojej objednávky na adresu, ktorú v objednávke zadal.

 

2.4. Objednávku je možné uskutočniť aj telefonicky alebo písomne ​​na e-mailovej adrese info@bonluo.sk.  Online objednávky je možné zadávať 24 hodín denne, 7 dní v týždni, telefonicky a e-mailom v pracovných dňoch od 9:30 do 16:30 Objednávky zadané cez víkendy alebo štátne sviatky budú spracované v prvý nasledujúci pracovný deň. Kupujúci môže uskutočniť objednávku bez registrácie.

2.4. Chyby pri zadávaní údajov je možné opraviť e-mailom aj telefonický cez vyššie uvedenú e-mailovú adresu, a telefónne číslo predávajúceho.

2.5. Bezodkladne po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzavretie zmluvy. Kúpna zmluva je uzavretá až po prijatí objednávky predávajúcim. Oznámenie o prijatí objednávky je doručené na emailovú adresu kupujúceho.

2.6.  V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový navrch kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením kupujúceho a prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.

 

2.7. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, pokým nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónnom čísle predávajúceho alebo elektronickou správou na email predávajúceho, obe uvedené v týchto obchodných podmienkach.

2.8. V prípade, že došlo ku zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať, kupujúcemu tovar za túto celkom zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.

2.9. Vlastnícke právo k produktu prechádza na Kupujúceho po prevode vlastníckeho práva k produktu. Predávajúci si vyhradzuje vlastníctvo produktu až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Zmluva sa nepovažuje za písomnú zmluvu, nie je registrovaná predávajúcim, ale predávajúci aj registrovaný kupujúci si môžu na webovej stránke zistiť dátum objednávky, podrobnosti o objednanom produkte, cenu produktu a dopravy po prihlásení svojim užívateľským menom a heslom.

2.10. K produktom na webovej stránke bol Predávajúcim poskytnutý podrobný popis, ktorý zahŕňa cenu, materiál produktu a ďalšie podstatné vlastnosti. Obrázky a popisy produktov sa vzťahujú na konkrétny model. Predávajúci vylučuje zodpovednosť za nesprávne zadané údaje v internetovom obchode v dôsledku nesprávneho zadania a „chybného uvedenia“ – vrátane nesprávne uvedených veľkostí produktov, popisov produktov a kúpnej ceny.

2.11. V prípade úhrady kúpnej ceny produktu bankovou kartou alebo vopred prevodom sa na plnenie zmluvy zo strany Predávajúceho vyžaduje pripísanie kúpnej ceny produktu na účet Predávajúceho. Ak je kúpna cena objednávky uhradená online platbou kreditnou kartou a zákazník následne objednávku zruší, vrátime zákazníkovi cenu zníženú o províziu účtovanú online platobným systémom kreditnou kartou (2% z celkovej sumy nákupu + DPH). Presná výška poplatku za spracovanie platby, ktorý sa má odpočítať, je určená celkovou sumou objednávky.

2.12. V prípade nákupu na dobierku je podmienkou plnenia, aby kupujúci pri objednávke uviedol presne svoje údaje, aby bol on alebo jeho splnomocnený zástupca prítomný na adrese v čase doručenia zásielky kuriérskou službou a zaplatí kúpnu cenu kuriérovi v plnej výške.

 

3. ZÁKAZNICKY ÚČET

3.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho zákaznickeho účžu. Zo svojho zákaznickeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar tiež bez registrácie.

3.2. Pri registrácií do zákaznickeho účžu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v uživateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákaznickom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

3.3. Prístup k zákaznickemu účtu je zabezpečený uživateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho zákaznickeho účtu tretími osobami.

3.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákaznickeho účtu tretím osobám.

3.5. Predávajúci môže zrušiť uživateľsky účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj uživateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok, predávajúci môže kupujúceho vylúčiť z webovej stránky. .

3.6. Kupujúci berie na vedomie, že uživateľsky účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, por. Nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

 

4. CENA - NESPRÁVNA CENA

4.1. Ceny uvedené na webstránke sú skutočné, ceny uvedené v potvrdení objednávky sa nezmenia ani v prípade, že medzitým Predávajúci zmení kúpnu cenu produktu. S prihliadnutím na vyššie uvedené môže predávajúci zmeniť kúpnu cenu produktov uvedenú na webovej stránke a môže iniciovať a ukončiť akcie poskytujúce cenové a iné zľavy. Kúpna cena zahŕňa DPH a prípadné clo. Ak Predávajúci nemôže splniť svoju objednávku po online objednávke z dôvodu, ktorý nemôže ovplyvniť, ako sú neúplné údaje alebo následné kolísanie výmenného kurzu, bude pred zrušením plnenia kontaktovať zákazníka za účelom zosúladenia údajov. V opačnom prípade o neplnení bezodkladne informuje Kupujúceho písomne ​​(e-mailom).

4.2. Predávajúci vylučuje zodpovednosť za nesprávne zadané údaje v internetovom obchode v dôsledku nesprávneho zadania a „chybného uvedenia“ – vrátane nesprávne uvedených veľkostí produktov, popisov produktov a kúpnej ceny. Je zrejme, že ide o nesprávne uvedenú cenu: cena je 0 EUR, cena znížená o zľavu, ale cena je uvedená nesprávne (napr.: v prípade produktu v hodnote 1,00 € sa ponúka produkt po zľave 20% za 0,50 €). V prípade zistenia akejkoľvek chyby pri vybavovaní objednávky (napr. nesprávne uvedená cena), bude predávajúci upozornený. V prípade uvedenia nesprávnej ceny ponúka Predávajúci možnosť nákupu výrobku za primeranú cenu, v prípade ktorého sa Kupujúci môže rozhodnúť objednať výrobok za primeranú cenu alebo zrušiť objednávku bez akýchkoľvek nepriaznivých právnych následkov. V takomto prípade má Kupujúci právo zrušiť objednávku.

4.3. Ak údaje zaznamenané Kupujúcim v objednávke nezodpovedajú skutočnosti alebo odporujú niektorej z podmienok VOP, Predávajúci môže objednávku bez udania dôvodu zrušiť.

 

5. PLATOBNÉ PODMIENKY A DODANIE TOVARU

 

5.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:

- bezhotovostne platobnou kartou

- bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho prostredníctvom platobnej brány Barion

- dobierkou  - v hotovosti pri prevzatí tovaru kuriérovi.

                        - platobnou kartou pri prevzatí tovaru u kuriéra.

 

5.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v zmluvnej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklad spojený s dodaním tovaru.

 

5.3. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.

5.4. V prípade platby prostredníctvom platobnej brány postupuje kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb.

5.5. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet predávajúceho.

5.6. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.

5.8. Voľba spôsobu dodania sa vykonáva kupujúcim v priebehu objednávania tovaru, a môže byť dodaný:

- na adresu určenú kupujúcim v objednávke

 

5.9. Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

5.10.  Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný zaplatiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

5.11.  V prípade doručenia kuriérom sú krabice našich produktov opatrené lepiacou páskou. Ak je poškodená, rozrezaná alebo roztrhnutá, balík prosím nepreberajte a informujte náš zákaznícky servis. Ak ich však dostanete poškodené a neoznámite poškodenie kuriérovi, nebudeme môcť následne produkt vymeniť. Upozorňujeme, že pri prevzatí skontrolujte obal (prípadne roztrhnutý, prerazený, prepichnutý) v prítomnosti dodávateľa a vezmite len nepoškodené. Ak zistíte poškodenie produktu pri rozbalení po prevzatí, musíte to oznámiť nášmu zákaznickému servisu e-mailom najneskôr do 24 hodín od prevzatia. Ak tak neurobíte, následné reklamácie už nie je možné akceptovať.

5.12. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je odoslaný na Daňový doklad je priložený k dodávanému tovaru. Na žiadosť kupujúceho, však môže byť aj zaslaný na emailovú adresu kupujúceho. 

15.13.. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo ku tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú stratu, poškodenie či zničenie tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

15.14. Po odoslaní balíka kuriérska firma informuje kupujúceho emailom. Balík kupujúci môže prevziať cez kuriérsku firmu do 2-3 pracovných dní odo dňa spracovania objednávky. po predložení platného dokladu totožnosti.

 

6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

6.1. Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od objednávky bez uvedenia dôvodu - kedykoľvek pred zaplatením kúpnej ceny.

6.2. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámení o odstúpenie od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, poprípade spôsobom určeným kupujúcim.

6.3. V prípade online objednávky môže kupujúci - fyzická osoba odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 30 (tridsiatich) dní odo dňa prevzatia produktu. Kupujúci môže svoje právo na odstúpenie od zmluvy uplatniť aj v období medzi dňom uzavretia zmluvy a prevzatím produktu.

6.4.. Odstúpenie kupujúceho musí byť predávajúcemu jasne oznámené. V prípade odstúpenia od zmluvy je Kupujúci povinný vrátiť produkt bezodkladne, najneskôr však do 30 (tridsiatich) dní od prevzatia balíka (platí od 12.03.2021 do odvolania), alebo ho odovzdať spoločnosti. Vrátenie sa považuje za ukončené v lehote, ak spotrebiteľ odošle produkt pred uplynutím tejto lehoty.

6.5. V prípade zákonného odstúpenia od zmluvy predávajúci vráti celú kúpnu cenu Produktov zaplatenú zákazníkom ihneď, najneskôr však do 14 dní po zrušení, náklady na doručenie a manipulačné náklady súvisiace s platbou nebudú byť vrátené, ak existuje. V prípade čiastočného zrušenia (tj zrušenia časti / jedného alebo viacerých produktov objednávky obsahujúcej viacero produktov) bude vrátená kúpna cena daného Produktu (produktov), nie nákladov na doručenie. Vrátenie peňazí bude uskutočnené prevodom na číslo bankového účtu poskytnuté zákazníkom. V súvislosti s vrátením kúpnej ceny sa zákazníkovi neúčtuje bankový poplatok. Predávajúci má právo zastaviť vrátenie peňazí až do vrátenia produktu alebo do hodnoverného dokladu o vrátení. Ak si kupujúci nezvolí dopravu, ktorá je najmenej nákladná, odlišná od bežného spôsobu dopravy, spoločnosť nie je povinná v prípade storna preplatiť vzniknuté dodatočné náklady.

6.6. Kupujúci znáša náklady, ktoré vznikli v súvislosti s vrátením produktu z dôvodu uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Kupujúci neznáša žiadne ďalšie náklady. Spoločnosť si však môže nárokovať náhradu škody spôsobenej nesprávnym používaním produktu.

6.7. Kupujúci nesmie uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy pre použitý, poškodený výrobok po jeho prevzatí. Použitie mimo kontroly veľkosti, odstránenie štítku výrobcu, odstránenie akýchkoľvek ochranných fólií má za následok stratu práva na odstúpenie od zmluvy.

6.8. Predávajúci nie je povinný spätne odkúpiť produkt(y), ak ho kupujúci vráti v poškodenom alebo používanom stave a s odstrihnutym štítkom výrobcu. Ak Zákazník odstránil z produktu (produktov) pôvodný štítok výrobcu, už sa nejedná o nový produkt a nebudeme ho môcť vziať späť. V prípade vrátenia takéhoto produktu (produktov) ho Predávajúci vráti alebo prevezme do zodpovednej úschovy na náklady Kupujúceho. Čo znamená náklady na spätné poštovné 5 €. Kupujúci je povinný uhradiť ich pri vrátení balíka od kuriéra, v hotovosti alebo kreditnou kartou.), alebo ho zodpovedne zachová.

6.9. V prípade písomného odstúpenia od zmluvy musí byť vyhlásenie o odstúpení zaslané písomne ​​do 14 dní od prevzatia produktu. Pri posielaní listu poštou na info@bonluo.sk Poznámka „Bonluo.sk návrat“ alebo „Bonluo.sk odstúpenie“ musí byť zreteľne zobrazená. Odstúpenie je možné vykonať aj e-mailom na e-mailovú adresu Predávajúceho uvedenú vyššie alebo pomocou formulátra dostupného na Webovej stránke. V prípade odstúpenia od zmluvy zašle predávajúci na e-mailovú adresu kupujúceho jednoznačné potvrdenie o prijatí vyhlásenia o odstúpení od zmluvy.

6.10. Odstúpenie SMS alebo telefonicky nebude považované za platné.

6.11. Dotazy k produktom, oznámenie o stave objednávky, zrušenie nákupu a prípadné chyby je možné nahlásiť e-mailom alebo telefonicky.

6.12. Predávajúci poskytuje informácie a výslovne upozorňuje tretie osoby na skutočnosť, že podľa Nariadenia vlády 45/2014. (II. 26.) 8:1 Občianskeho zákonníka, na ktoré sa vzťahuje referenčné pravidlo uvedené v § 4 ods. 2 vyššie uvedeného nariadenia vlády, pokiaľ ide o právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy v prípade zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov a uzavretá v neprítomnosti. § (1) bod 3 sa za spotrebiteľa považuje fyzická osoba, ktorá koná mimo rámca svojho povolania, samostatného povolania alebo podnikateľskej činnosti. Predávajúci upozorňuje tretie osoby, ktoré s ním uzavreli zmluvu, na skutočnosť, že Nariadenie vlády 45/2014. (II. 26.)  sa vzťahuje na zmluvy uzatvorené medzi spotrebiteľom a podnikateľom (spotrebiteľské zmluvy).

 

7. ZÁRUKA

 

7.1. Záručné podmienky a doplnkové služby, ktoré je možné využiť po výkone (dodávka dielov, oprava), sú zahrnuté v záručnom liste priloženom k ​​produktu. Ak k produktu neexistuje samostatný záručný list, za záručný list sa považuje faktúra.

 

7.2. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu s popisom chyby priloženým k vráteniu tovaru poštou, alebo prostredníctvom reklamačného formulára dostupného na Webovej stránke. V prípade reklamácie je potrebné produkt vrátiť na adresu skladu ako doporučenú zásielku alebo inak s dokladom o kúpe s poznámkou „Reklamácia internetového obchodu bonluo.sk, ktorá musí byť zreteľne uvedená na obale. O vybavení reklamácie bude Kupujúci vyrozumený Predávajúcim do 14 dní od prevzatia tovaru.

 

7.3. Predávajúci koná pri uplatňovaní záručných práv samostatne, vymieňa produkt, ak to skladové zásoby umožňujú. Produkt je možné vymeniť len v prípade, ak je nepoškodený. Ak vada výrobku nemá záručný charakter alebo reklamácia nie je prijateľná zo zákona, bude vrátená kupujúcemu osobne spolu so stanoviskom k reklamácii. Ak sa vrátenie nepodarí, Predávajúci prevezme výrobok do úschovy a upozorní Kupujúceho, že na závadu sa nevzťahuje záruka. Kupujúci je v tomto prípade povinný prevziať produkt súčasne s  

 

7.4. Reklamácie z dôvodu spôsobených nesprávnym používaním nie sú zo zákona prípustné. Na závadu sa nevzťahuje záruka. Záruka sa vzťahuje len na výrobné chyby a nevzťahuje sa na škody spôsobené nesprávnym používaním, ako je jazda s neobvyklými batériami, nedbalosť, nehoda, opotrebovanie, extrémna teplota, rozpúšťadlá, kyseliny, voda, bežné opotrebovanie výrobku alebo poškodenie pri preprave (napr. leteckou spoločnosťou)

 

8. DORUČOVANIE

 

8.1. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty.

8.2. Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho zákaznickom účte alebo v objednávke.

 

9. ĎALŠIE USTANOVENIA

9.1. Pri vybavovaní reklamácie zmluvné strany akceptujú komunikáciu prostredníctvom elektronickej pošty zaslanej na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim alebo na e-mailovú adresu predávajúceho a považujú ju za právne záväznú. V prípade zamietnutia sťažnosti zákazníka sa môže zákazník obrátiť na Národný úrad na ochranu spotrebiteľa alebo môže iniciovať konanie zmierovacieho výboru pôsobiaceho popri jednotlivých regionálnych obchodných a priemyselných komorách. Zástupca pre ochranu spotrebiteľa zastupuje práva spotrebiteľov bezplatne a zástupca pre ochranu spotrebiteľa je k dispozícii aj na samospravach. RSO je interaktívna platforma na ochranu spotrebiteľa pre spotrebiteľov v EÚ, ktorá umožňuje spotrebiteľovi podať sťažnosť na ec.europa.eu/consumers/odr.

9.2. Na prehliadanie webovej stránky nie je potrebná žiadna registrácia. Objednávanie na webovej stránke je možné na základe dobrovoľnej registrácie. Kupujúci pri registrácii poskytuje svoje osobné údaje a splnomocňuje Predávajúceho na ich uchovávanie a správu. Kupujúci registráciou oprávňuje Predávajúceho na odovzdanie poskytnutých osobných údajov zamestnancom Predávajúceho a tretej osobe zaisťujúcej dodávku. Údaje uvedené pri registrácii môže kupujúci kedykoľvek zmeniť alebo písomne ​​požiadať o ich vymazanie zaslaním listu na e-mailovú adresu Predávajúceho.

9.3. Zákazník si pri registrácii zvolí heslo, ktoré je povinný starostlivo uschovať. Za akúkoľvek objednávku zadanú na Webovej stránke s heslom Zákazníka je zodpovedný Zákazník.

9.4. Zákazník zodpovedá za správnosť, autentickosť a úplnosť údajov uvedených pri registrácii. Ak Predávajúci hodnoverne zistí, že poskytnuté informácie sú nepravdivé, môže s okamžitou platnosťou iniciovať overenie pravosti údajov. V prípade neúspešného pokusu o to je Predávajúci oprávnený zrušiť objednávku zadanú registrovaným Kupujúcim a čiastočne alebo úplne obmedziť prístup.

9.5. Kupujúci svojou registráciou súhlasí s tým, aby Predávajúci kontaktoval Kupujúceho, príležitostne ho informoval o zmenách a dôležitých informáciách súvisiacich s Webovou stránkou. Zákazník registráciou automaticky súhlasí so zasielaním obchodných ponúk a odberom newslettera, avšak môže sa z odberu kedykoľvek odhlásiť pomocou odkazu na konci newslettera.

9.6. Obsah zverejnený Predávajúcim na Webovej stránke (články, fotografie, grafické a iné autorské materiály, vzhľad, dizajn, princíp úpravy, kódy webovej stránky, softvér a iné riešenia použité pri jej prevádzke, nápady, ich implementácia, ochranné známky, logá, obchodné mená) sú duševným vlastníctvom predávajúceho alebo vlastníctvom výrobcov produktov. Označenia tovarov a názvy značiek uvedené na Webovej stránke patria ich právoplatným vlastníkom a Predávajúci ich zverejňuje len na informačné účely.

9.7. Použitie obsahu zverejneného Predávajúcim, ktorý predstavuje duševné vlastníctvo tretích osôb (napr. citácie, fotografie, grafický obsah, ochranné známky, logá, názvy domén a pod.), je výlučne v súlade so zákonom LXXVI z roku 1999 o autorskom práve, respektíve Zákonom XI z roku 1997 o ochrane ochranných známok a zemepisných označení. Akékoľvek ďalšie použitie vyžaduje súhlas príslušného autora.
Reprodukcia, kopírovanie, publikovanie alebo úprava akéhokoľvek obsahu na Webových stránkach akýmkoľvek spôsobom, vrátane elektronických prostriedkov, sú prísne zakázané. Výnimkou je, ak máte predchádzajúci písomný súhlas Predávajúceho alebo ak to Predávajúci výslovne povolí jeho zobrazením na Webovej stránke. Tento zákaz sa vzťahuje najmä na text, obrázky, grafiku, logo, emblém, fotografiu, video a zvuk na Webovej stránke. Je prísne zakázané vytvárať akýkoľvek materiál alebo dielo založené na obsahu webovej stránky alebo z neho odvodené.

9.8. Môžete si uložiť alebo vytlačiť určité časti obsahu webovej stránky na svojom pevnom disku len pre vlastnú potrebu, ale v tomto prípade nie ste oprávnení ich ďalej používať, distribuovať, ukladať, sprístupňovať na stiahnutie alebo komerčné účely. Neoprávnené použitie má trestnoprávne a občianskoprávne následky.

9.9. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť Všeobecné obchodné podmienky. Účinnosť nadobudne zverejnením na Webovej stránke. Neexistuje možnosť spätnej úpravy.

9.10. Zmluvné strany sa budú snažiť riešiť prípadné spory predovšetkým prostredníctvom mimosúdnych možností uvedených vyššie. Akejkoľvek súdne spory bude prejednávať súd s právomocou a jurisdikciou v súlade s pravidlami slovenského občianskeho súdneho poriadku.

9.11. Na používanie služby je nutný prístup na internet, prehliadač hypertextových odkazov (Internet Explorer, Opera, FireFox, Google Chrome alebo podobná aplikácia)
 

9.12. Sídlo poskytovateľa hostingových služieb je: Shoprenter Kft. 4028 Debrecen, Kassai út 129. E-mailová adresa: info@shoprenter.hu.

 

10. USTANOVENIA O OCHRANE ÚDAJOV

10.1. Prevádzkovateľ ako správca údajov sa zaväzuje dodržiavať povinnosti stanovené Občianskym zákonníkom, zákonom CXII z roku 2011 o práve na informačné sebaurčenie a slobode informácií a právnymi predpismi o autorskom práve pri uplatňovaní zmluvy vo veciach neupravených touto zmluvou.

10.2. Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodržiavať svoje povinnosti na zabezpečenie integrity osobných údajov, na zabránenie neoprávnenému prístupu a nezákonnému spracúvaniu, najmä bezodkladne ukončiť spracúvanie osobných údajov na základe súhlasu v prípade jeho odvolania, v takýchto prípadoch vymazať dotknuté údaje a pravidelne, najmenej však raz ročne, kontrolovať uchovávanie spracúvaných údajov.

10.3. Predávajúci bude s informáciami získanými v súvislosti so zmluvou zaobchádzať ako s obchodným tajomstvom a zdrží sa akéhokoľvek konania, ktoré by umožnilo ich sprístupnenie neoprávneným osobám.

10.4. Správa údajov predávajúcim je založená na dobrovoľnom súhlase. Ak Kupujúci neposkytne svoje osobné údaje, je jeho povinnosťou získať súhlas dotknutej osoby.

10.5. Predávajúci nezaznamenáva osobné údaje návštevníkov webových stránok, ale zaznamená sa IP adresa Kupujúcich. Pri online nákupe Zákazník poskytuje osobné údaje. Účelom správy údajov je splnenie objednávky, kontakt a právny základ je vytvorený súhlasom dotknutej osoby. Rozsah spravovaných údajov: meno, e-mailová adresa, adresa bydliska, telefónne číslo, dátum. Vzhľadom na záručné povinnosti trvá spracovanie údajov 1 rok.

10.6. Predajca používa na webovej stránke takzvané cookies, čo znamená vkladanie a získavanie údajov. Odoslaním objednávky zákazník súhlasí s ich uplatňovaním. Účelom tejto operácie je identifikovať a rozlišovať používateľov, zaznamenávať ich cesty návštev a vykonávať analytické operácie. Správa údajov trvá 2 roky. Používanie cookies v internetovom prehliadači môže Zákazník zakázať.

10.7. S údajmi poskytnutými prostredníctvom webovej stránky sa nakladá v sídle predajca údajov a spracovateľov údajov. Predajca počas spracúvania osobných údajov prevádzkuje zariadenia IT, ktoré zaisťujú, že k údajom nie je možné získať prístup bez autorizácie a že údaje je možné ponechať nezmenené. Bezpečnosť dát je garantovaná riešením ochrany na úrovni servera, webový engine chráni heslo dvojfaktorovou autentifikáciou a BCrypt šifrovaním, web slúži Zákazníkom na HTTPS šifrovanom serveri.

10.8. Za spracovateľov údajov sa pri realizácii objednávok považujú zamestnanci predávajúceho. Predajca si vyhradzuje právo využiť dodatočného spracovateľa údajov, pričom v takom prípade je povinný informovať zákazníka elektronicky najneskôr na začiatku spracovania údajov.

10.9. Zákazník môže požiadať o informáciu o nakladaní so svojimi osobnými údajmi e-mailom, požiadať o opravu alebo vymazanie svojich údajov. Predávajúci na požiadanie osobné údaje vymaže, aj v iných prípadoch, ak je spracúvanie údajov nezákonné, ak sú údaje neúplné alebo nesprávne, nemožno ich opraviť, alebo ak zanikol účel spracúvania, uplynula jeho lehota alebo to nariadil úrad alebo súd. Kupujúci sa môžu domáhať nápravy u Národného úradu pre ochranu údajov a slobodu informácií. (Budapešť, Szilágyi Erzsébet fasor 22c, 1125)

10.10. Na profilovanie, sledovanie a zasielanie personalizovanej komunikácie a ponúk používame softvér Google retargeting, Meta retargeting, Instagram retargeting, Tik Tok retargeting, Pinterest retargeting, slúžiaci na automatizáciu marketingu pre elektronický obchod, za ich funkcionálne chyby, predávajúci nenesie zodpovednosť.

10.11. Tieto činnosti nemajú žiadny právny účinok ani podobne významný vplyv na používateľov. Jediným účinkom tohto profilu je poskytovať predajcovi zľavy a personalizované marketingové ponuky. Používateľ môže odmietnuť toto profilovanie alebo prijímanie obchodných oznámení bez toho, aby mu boli poskytované zľavy alebo personalizované marketingové ponuky.

10.12. Na účely spracovania, sledovania (profilovania) a interakcie  v 10.10 bode uvedené softvery môžu zhromažďovať a ukladať nasledovné osobné údaje: e-mailová adresa zákazníka, telefónne číslo, meno, adresa, , ID objednávky, zľavovy kód, hodnota zľavového kódu, hodnota objednávky, náklady na dopravu, ceny produktov, verzie produktov, IP, prehliadač, zariadenie, operačný systém, súbor cookie, IP adresa, časová pečiatka, zobrazené stránky, kategórie, značka, produkt, kliknutie na obrázok, myšou do košíka, ukazovateľ myši, posúvanie nahor a nadol, pridať do košíka, pridať do košíka, výber variantu, pridať do želania, komentár, Facebook like, návšteva stránky nápovedy. Zákazník s využívaním služieb stránky predávateľa si tieto fakty berie na vedomie, a s nimi súhlasi.

10.13. Skupiny cieľových osôb podľa zvolenej služby sú návštevníci, registrovaní používatelia a zákazníci na tejto webovej stránke. Údaje o návštevníkoch sa uchovávajú 2 mesiace, údaje o registrovaných používateľoch a zákazníkoch sa uchovávajú 3 roky, alebo po dobu kým si zákazník vyžiada ich vymazanie.

10.14. Súbory cookie: na tejto webovej stránke musíte používať súbor cookie prvej strany, ktorý umožňuje spoločnosti Google retargeting, Meta retargeting, Instagram retargeting, Tik Tok retargeting, Pinterest retargeting prístup k vašim informáciám. Tento súbor cookie je umiestnený na tejto webovej stránke, a preto sa používa len na tejto webovej stránke. V dôsledku toho nie je technicky možné prepojenie medzi interným sledovaním používateľov na tejto webovej stránke a sledovaním používateľov na iných webových stránkach.

10.15. Ak si neprajete byť sledovaný Google retargeting, Meta retargeting, Instagram retargeting, Tik Tok retargeting, Pinterest retargeting , vymažte cokie súbory vo vašom vyhľadávači.  

 

11. INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV POUŽÍVATEĽOV INTERNETOVÉHO OBCHODU

 

11.1. Nasledujúce informácie sú Užívateľovi k dispozícii aj pri zhromažďovaní jeho osobných údajov na webových stránkach internetového obchodu.

11.2. Správca osobných údajov užívateľa DBB Global Win Kft. Správca spracúva osobné údaje Užívateľov Internetového obchodu v súlade s ustanoveniami Všeobecnej vyhlášky o ochrane osobných údajov z 27. apríla 2016 („GDPR“)

11.3. Kontaktné údaje dozorcu pre ochranu údajov: info@bonluo.sk, alebo: dozorca ochrany údajov spoločnosti DBB Global Win Kft.

11.4. Osobné údaje internetového obchodu sa spracúvajú v nasledujúcom rozsahu: (I) na plnenie zmlúv uzatvorených s Používateľom na predaj produktov Internetového obchodu - v tomto prípade bude základom pre spracovanie údajov zmluva uzatvorená so Správcom akceptovaním Pravidiel Internetového obchodu; (Ii) pre správu účtu Používateľa na Internetovom obchode - v tomto prípade bude základom pre spracovanie údajov zmluva uzatvorená medzi Správcom prostredníctvom akceptácie účtu a Pravidlami Internetového obchodu; (Ii) pre proces vyhodnocovania reklamácií - v tomto prípade budú základom pre spracovanie údajov povinnosti Správcu vyplývajúce z ustanovenia o záruke a ustanovenia o vadách predaného tovaru; (Iii) ak používateľ udelil svoj osobitný súhlas, môžu byť na jeho e-mail alebo telefónne číslo zasielané obchodné informácie týkajúce sa produktov ponúkaných na predaj v internetovom obchode vrátane propagačných ponúk - v tomto prípade je spracovanie údajov používateľa založené na jeho súhlase, ktorý nie je záväzný a môže byť kedykoľvek pozastavený; na účely smerovania personalizovanych marketingových správ na webovú stránku Používateľa, napríklad vo forme nákupu produktov s využitím profilovania, správy budú založené na analýze nákupov Používateľa - v tomto prípade bude základom spracovania údajov Používateľa osobný záujem Správcu, založený na marketingu produktov ponúkaných internetovým obchodom; (v) na marketingové účely - podľa adresy uvedenej Používateľom na doručovanie bude Správca z času na čas zasielať informácie o ponukách Webshopu Bonluo.sk alebo jeho obchodných partnerov - v tomto prípade bude spracovanie údajov Používateľa založené na oprávnenom záujme Správcu alebo jeho partnerov, a to na základe marketingu produktov uvedených v ponuke; (vi) na štatistické účely nevyhnutné pre interné potreby správcu - v tomto prípade bude spracovanie založené na oprávnenom záujme správcu, ktorý vychádza zo zberu informácií potrebných na zlepšenie činnosti a prispôsobenie služieb potrebám používateľov internetového obchodu, (v[[[) na účely overovania plnenia povinností správcu a vymáhania týchto povinností, ako aj na účely obrany proti nárokom voči správcovi, predchádzania podvodom alebo ich odhaľovania - v tomto prípade bude spracúvanie údajov používateľa založené na oprávnenom záujme správcu, ktorým je ochrana jeho práv, overovanie plnenia jeho povinností a v súlade s tým prijímanie primeranej odmeny od jeho zákazníkov.

11.5. Pri nákupe v internetovom obchode Používateľ poskytuje určité osobné údaje potrebné na plnenie kúpnej zmluvy.

Odmietnutie poskytnúť údaje potrebné na vykonanie objednávky má za následok nemožnosť uzavrieť kúpnu zmluvu. Súhlas Používateľa so zasielaním obchodných informácií na jeho e-mailovú adresu alebo telefónne číslo na účely plnenia kúpnej zmluvy nie je povinný. Ak ste súhlas udelili, môžete ho kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania pred jeho odvolaním.

11.6 Správca poskytne osobné údaje Používateľa subjektom, ktoré s nami spolupracujú pri plnení kúpnej zmluvy na produkty zakúpené Používateľom, vrátane prijatia platby za zakúpené produkty a dodania produktov.

11.7. Osobné údaje poskytnuté Používateľom budú spracúvané po dobu nevyhnutnú na plnenie kúpnej zmluvy respektíve reklamačných požiadaviek a na uspokojenie nárokov alebo overenie plnenia povinností Správcu, ako aj na uplatnenie nárokov alebo obranu proti nárokom voči Správcovi - najviac do 10 rokov odo dňa poskytnutia osobných údajov Používateľom Správcovi.

11.8 V súlade so zásadami stanovenými v GDPR má Používateľ vo vzťahu k Webovej stránke nasledujúce práva týkajúce sa údajov, ktoré Správca spracúva: právo na prístup, aktualizáciu, nárok na prenos údajov, vymazanie, námietku proti spracúvaniu a právo na obmedzenie spracúvania.

11.9 Používateľ má právo podať sťažnosť na spracovanie osobných údajov Používateľa Správcom u predsedu Úradu na ochranu osobných údajov.

11.10  Prenos údajov tretej strane

„tretia strana“: fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo akýkoľvek iný subjekt, ktorý nie je rovnaký ako dotknutá osoba, prevádzkovateľ údajov, spracovateľ údajov alebo osoby, ktoré sú pod priamou kontrolou prevádzkovateľa údajov alebo spracovateľ údajov, je oprávnený spracúvať osobné údaje, ktoré získal; Správcovia údajov tretích strán nakladajú s nami poskytnutými osobnými údajmi vo svojom mene v súlade s ich vlastnými nariadeniami o ochrane údajov.
 

Činnosť správcu údajov

Meno 

Adresa

Preprava

GLS General Logistics Systems Slovakia, s. r. o.

Customer service: +421 45 52 42 500 * or 18 585 **

Online platba Barion Payment Zrt.

1117, Budapest

Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5
+36 1 464 7099

Fakturácia

Billingo Technologies Zrt.

1133 Budapest, Árbóc utca 6. III. emelet

hello@billingo.hu

     

 

12. MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOROV

 

12.1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Týmto nie je dotknutá možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd.

12.2. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporou z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr.@soi.sk. Internetová adresa: https://www.soi.sk/. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

12.3. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislave, internetová adresa: http://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

12.4. Predávajúci je oprávnený k predaji tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný Okresný úrad odbor živnostenského podnikania. Slovenská obchodní inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov .

 

13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

13.1. Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

13.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

 

13.3. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.15.

 

13.4. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.

 

14.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 2023.08.08